Giáo Sư /Tiến Sĩ /Thầy Thuốc

Võ Trương Như Ngọc

Thạc Sĩ/ Bác Sĩ Nội Trú

Trần Thị Hương Trà

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Vũ Lê Hà

Bác Sĩ

Khuất Thu Hương

Thạc Sĩ /Bác Sĩ Nội Trú

Lê Thị Hương

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Nguyễn Thuỳ Linh

Bác Sĩ

Tăng Văn Ngọc

Bác Sĩ

Đinh Thế Ba

Bác Sĩ

Nguyễn Phương Nga

Thạc Sĩ/Bác Sĩ

Nguyễn Hữu Huynh

Bác Sĩ /Chuyên khoa 1

Cao Anh Dưỡng

Bác Sĩ Nội Trú

Nguyễn Phương Huyền

Bác Sĩ /Chuyên Khoa 1

Nguyễn Thuý Nga

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Lê Thanh Thuý

Bác Sĩ

Lưu Minh Quang

Bác Sĩ

Lý Văn Huân

Bác Sĩ

Phan Thị Thu Hằng

Thạc Sĩ /Bác Sĩ Nội Trú

Đỗ Thị Bình

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Nguyễn Thị Bảo Anh

Bác Sĩ

Trần Thị Khánh Linh

Thạc Sĩ/Bác Sĩ

Nguyễn Thu Trà