ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Giáo Sư /Tiến Sĩ /Thầy Thuốc

Võ Trương Như Ngọc

Thạc Sĩ/ Bác Sĩ Nội Trú

Trần Thị Hương Trà

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Vũ Lê Hà

Thạc Sĩ /Bác Sĩ Nội Trú

Lê Thị Hương

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Nguyễn Thuỳ Linh

Bác Sĩ

Tăng Văn Ngọc

Bác Sĩ

Đinh Thế Ba

Thạc Sĩ/Bác Sĩ

Nguyễn Hữu Huynh

Bác Sĩ /Chuyên khoa 1

Cao Anh Dưỡng

Bác Sĩ /Chuyên Khoa 1

Nguyễn Thuý Nga

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Lê Thanh Thuý

Bác Sĩ

Trần Thị Khánh linh

Bác Sĩ

Lý Văn Huân

Bác Sĩ

Đỗ Thị Bình

Bác Sĩ

Khuất Thu Hương

Bác Sĩ

Lưu Minh Quang

Bác Sĩ

Nguyễn Thị Bảo Anh